Hírek

2015. november 25.

Meghívó

az Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozatának
2015. december 2-án szerdán 18.00 órakor kezdődő
ülésére, amelynek programja

Kalla Gábor (ELTE):
Új régészeti kutatások Iraki Kurdisztánban.

 
Bélyácz Katalin (PTE):
A salamisi tropaion
 
című előadásai.

Helye:
PTE Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék
Pécs, Rókus u. 2. M. épület Tóth István terem (1. emelet 106)

2015. november 5.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2015. november 20-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Tamás Ábel:
Lucretiusi poétika Catullus 64. carmenében

 
Perczel István:
Arab-tengeri kereskedelem és a pre-modern oikumené
Esettanulmány arról, hogy a "civilizációk" sohasem léteztek

 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

Az előadások témája:

Tamás Ábel:
Lucretiusi poétika Catullus 64. carmenében

Miközben az Augustus-kori költészet Lucretius De rerum naturájával ápolt szisztematikus intertextuális kapcsolatának felderítése mára bevett és termékeny értelmezési szempont – gondoljunk mindenekelőtt Philip Hardie munkáira –, Catullus esetében a kutatás mind a mai napig megelégedett az allúziók regisztrálásával, és alig törekedett értel­me­zés­re. Többek között természetesen azért nem, mert Lucretius és Catullus művei ugyanab­ban az időszakban keletkeztek, ráadásul külső érvek alapján az sem eldönthető, hogy „ki idéz kit”. Ám ha kivételesen komolyan vesszük az intertextualitás természetét (miszerint a dialógus nem költők, hanem szövegek között zajlik), a művek keletkezésének egyide­jű­sége, amely akár a kölcsönös idézést is lehetővé tehette, inkább felszabadító, semmint gátló hatással kellene, hogy legyen az értelmezőkre. Előadásomban a catullusi kiseposzt (carm. 64) az Augustus-kori költők (Vergilius és Ovidius) az utóbbi másfél évtizedben fel­derített Lucretius-használatának előfutáraként olvasom, arra az eredményre jutva, hogy Catullus poétikájában – és éppen e poétika radikális természetében – nem elha­nya­gol­ható szerep jut a Lucretiusszal folytatott intertextuális dialógusnak.

Perczel István:
Arab-tengeri kereskedelem és a pre-modern oikumené
Esettanulmány arról, hogy a "civilizációk" sohasem léteztek

Az előadás a pre-modern arab-tengeri kereskedelem szerkezetéről, egy jellegzetes "longue durée" jelenségről szól. E konkrét példán keresztül igyekszik bemutatni a civilizacionista történelem-modell (Weber, Spengler, Jaspers, Toynbee, Huntington, Said Qutb stb.) félrevezető voltát. Néhány kevéssé ismert emlékből és dokumentumból kiindulva – Papyrus Vindobonensis Graecus 40822 (Kr. u. I. sz.), tamil Szangam him­nuszok (kb. Kr. u. 200), Tabula Peutingeriana (V–VI. századi római világtérkép egy korábbi, I. századi térkép alapján) a Pattanam-Musiris projekt ásatásai Dél-Indiában (Kr. u. I–VI. sz.), kortárs híradások a VI. századi etióp-himjarita háborúról (Prokopiosz, Malalasz, Epheszoszi János), a Kollami Réztáblák (Kr. u. 849), a kairói Geniza doku­men­tumai (XI. sz.) stb. - amellett érvel, hogy a Földközi tenger medencéje, a Közel-Kelet, India vagy Kína sohasem képezett önálló gazdasági és kulturális egységeket, és e nem-létező egységeket a fortiori nem a vallások hívták létre, bár az intézményes vallások funkcionálisan épültek be a pre-modern globális világ szerkezetébe. A mediterráneum, a Közel-Kelet, India és Kína gazdasága és kultúrája nagy mértékig a selyem úti és az arab-tengeri kereskedelem függvénye volt. A kereskedelmi javakkal együtt kultúrjavak is utaz­tak; így alakult ki egy nagy gazdasági-kulturális egység, az "oikumené", amelynek sokezer éves finomszerkezete egészen a legutóbbi időkig fennállt. Egyebek között éppen e szer­ke­zet és az oikumené fel nem ismerése és a civilizációs történetszemlélet elterjedése veze­tett napjaink katasztrófáihoz

2015. november 4.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság Latintanári Munkacsoportja szakmai találkozót szervez november 13-án, pénteken 16 órától

A találkozó témája: Az új latintanári módszertani kézikönyv szakmai vitája.

A Lehetőségek: Könyv a latintanításról című módszertani munka 2015 nyarán készült el. A jövendő latintanárok képzésében szerepet kapó egyetemi jegyzet egyes fejezetei felölelik a mai latintanítás legfontosabb területeit, és érintik szakmánk, azaz a hétköznapi tanítási gyakorlat számtalan fontos kérdését. A vita tanulságait a szerzők hasznosítani kívánják a szöveg jövőbeli átdolgozása során.

Minden érdeklődőt és érdekeltet szeretettel várunk!
A találkozó helye: ELTE BTK F épület 212-es terem. 1083, Budapest Múzeum körút 4.
A könyv letölthető a következő címről:
www.btk.ppke.hu/uploads/articles/180416/file/Lehetosegek.pdf

Gloviczki Zoltán
a Munkacsoport vezetője

2015. október 6.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2015. október 16-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Irsay-Nagy Balázs:
KV 42: egy név nélküli királysír a Királyok Völgyében

 
Takács László:
Gausoald püspök sírfelirata
 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

Az előadások témája:

Irsay-Nagy Balázs:
KV 42: egy név nélküli királysír a Királyok Völgyében

A KV 42 jelű, a Királyok Völgyében lévő sziklasír attribúciója 1900 óta vitatott kérdés az egyiptológiában: míg egyesek II. Thotmesz sírjaként, második Meritré-Hatsepszut királyné (III. Thotmesz felesége) sírjaként azonosítják. A vita eldöntésében maga a sír kevés elsődleges támpontot nyújt, mert vakolt falai és a benne lévő szarkofág szokatlan módon nem hordoznak feliratokat. Az előadás amellett érvel, hogy a sír három elemét – magát a sírt, a sírkamrát és a szarkofágot – különbözőképpen kell datálni, és hogy a három elem együttese egyetlen személy számára lett összeállítva, akinek neve eddig még nem hangzott el a szakirodalomban.

Takács László:
Gausoald püspök sírfelirata

A XIX. század második felében került a comói városi múzeumba az a longobárd korból származó (föltehetően VIII. századi) sírfelirat-töredék, amelyet az újabb kutatás Gausoald, a város püspöke epitáphiumának tart. Bár több, egyre sikeresebbnek nevezhető kísérlet is történt a felirat kiegészítésére, előadásomban arra törekszem, hogy részint az eddigi olvasatok fölhasználásával, részben új kiegészítési javaslatokkal teljesebb értelmet adjak a szövegnek. Véleményem szerint a szövegjavaslat révén mind Gausoald püspök egyházi vezetői működése, mind a korszak longobárd kultúrájának egy szelete élesebb megvilágításba kerül, ami tovább emelheti a felirattöredék jelentőségét és további (történeti, eszmetörténeti, egyháztörténeti, teológiatörténeti, nyelvtörténeti etc.) vizsgálódások felé nyithat utat.

2015. május 21.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2015. május 15-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
éves rendes közgyűlésére* és felolvasó ülésére, amelynek programja:
 
Beszámolók, tisztújítás
 
illetve

Csehy Zoltán:
Cukrászat és/vagy szakácsművészet?
(Pillanatképek a magyar epigrammafordítás történetéből)

 
című előadása,
 
továbbá a társasági díjak kiosztása illetve tanulmányi versenyi díjazások.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

* határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés időpontja 17:30

2015. május 21.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2015. május 15-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
éves rendes közgyűlésére* és felolvasó ülésére, amelynek programja:
 
Beszámolók, tisztújítás
 
illetve

Csehy Zoltán:
Cukrászat és/vagy szakácsművészet?
(Pillanatképek a magyar epigrammafordítás történetéből)

 
című előadása,
 
továbbá a társasági díjak kiosztása illetve tanulmányi versenyi díjazások.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

* határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés időpontja 17:30

2015. április 15.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2015. április 17-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Bárány István:
"Hattyúként fáról-fára szállt"
Filozófiai fikció és életműegész: a Platón-dialógusok értelmezési hagyománya és problémája.

 
Ferenczi Attila:
Az emlékmű: dulce et decorum
 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kara
F épületének(!) Kerényi Terme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, magasföldszint

2015. március 25.

Konferencia meghívó


2015. március 27.
Program

2015. március 17.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2015. március 20-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Gesztelyi Tamás:
Sempronius Marcellinus sírdomborműve Savariában.
Új értelmezési javaslat

 
Darab Ágnes:
“Res ardua vetustis novitatem dare.”
A leo generosus és idősebb Plinius zoológiája

 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2015. február 14.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2015. február 20-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Simon Zsolt:
Tabal északi határa
Történeti földrajzi és módszertani problémák a késő-hettita Anatóliában

 
Adamik Béla:
A latin dialektológia régi-új útjain:
a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja

 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2015. január 11.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2015. január 16-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Bajnok Dániel:
Aischinés és a "philanthróp" Philippos
 
Kalla Gábor:
Népcsoportok, nyelvek, államalakulatok Északkelet-Mezopotámiában.
Az új kurd identitás ókori keleti gyökerei

 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kara
F épületének(!) Kerényi Terme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, magasföldszint

2014. december 12.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2014. december 19-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Niederreiter Zoltán:
Istár és Mullisszu istennők képi ábrázolásai.
Az istenek világának megjelenítése Szín-ahhé-eríba udvari művészetében
 
Török László:
Egy félreismert remekmű: a Petozirisz-sír és az egyiptomi-görög kiegyezés
 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2014. november 14.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2014. november 21-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Liptai Éva:
Akhmimi temetkezések — ókori vagy modern újrefelhasználás?

 
Geréby György:
“A császár teológiai álhajának fodrásza?”
Euszebiosz politikai teológiája.

 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2014. október 13.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2014. október 17-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Dezső Csaba:
Uralkodói szenvedélyek Kálidásza Raghu nemzetsége című eposzában

 
Dági Marianna és Mráv Zsolt:
A Seuso-kincs: kutatási irányok, módszerek
 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kara F épületének(!) Kerényi Terme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, magasföldszint

2014. május 21.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2014. május 30-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
közgyűlésére* és felolvasó ülésére, amelynek programja:
 
éves rendes közgyűlés
(beszámolók)

Dávidházi Péter:
Az újraírás poétikája, Augustinus szőlőmetaforájától Thienemann költeményéig
 
című előadása,
 
továbbá társasági díjak kiosztása illetve tanulmányi versenyi díjazások.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

* határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés időpontja 17:30

2014. május 10.

Konferencia meghívó


2014. május 22-24.
Program

2014. április 12.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2014. április 18-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Simkó Krisztián:
A kövek szimbolikus szerepéről Mezopotámiában
 
Patay-Horváth András:
Miért rendezték négyévente az olympiai játékokat?
 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2014. március 19.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2014. március 21-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Szabó Ádám:
Isteni császárok:
Augustus és a római uralkodókultusz megalapítása

 
Iara Krisztina:
Makacs szentség:
Túlélő pogány szakralitás a késő-antik Forum Romanumon

 
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kara F épületének(!) Kerényi Terme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, magasföldszint

2014. február 17.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2014. február 21-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Kárpáti András:
Görög komédia nem-görög közönségnek?
Javaslat a budapesti Phrynis-kratér új értelmezésére

 
Bencze Ágnes:
Giccs vagy paródia?
Egy neoattikai szoborcsoportról

 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2014. január 14.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2014. január 17-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Kósa Gábor:
Laozi Dél-Kínában,
avagy néhány ókori kínai felfedezés az elmúlt évtizedekből

 
Koltai Kornélia:
Bibliafordítás - egy szekuláris korban
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

december 10.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2013. december 20-án pénteken du. 16:45 órakor tartandó
rendkívüli közgyűlésére és felolvasó ülésére, amelynek programja

rendkívüli közgyűlés
(tárgya: az Alapszabály módosítása)
 
illetve
 
David G. Hunter
(University of Kentucky, senior IAS fellow at CEU)
Priesthood and Politics:
Ambrosiaster and a Crisis of Clerical Authority In Fourth-Century Rome

 
című előadása,
(kezdete 17.45)

Helye:
ELTE BTK
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A,
Kari tanácsterem

* határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés időpontja 17:00

Az előadás témája:

In the late fourth century, the church at Rome was torn by factionalism, its bishop and clergy accused of sexual impropriety and financial mismanagement. Challenges to clerical authority emerged from several different directions: from sectarian Christian groups (Novatianist and Donatist), from the new ascetic movement, and from traditional pagans. In the early 380s an anonymous biblical commentator and clergyman now called "The Ambrosiaster" (the "Would-be Ambrose") addressed many of these concerns, developing theories of secular and ecclesial government, gender relations, priestly celibacy, and lay/clerical relations that remained influential for centuries.

Az előadóról:

David G. Hunter is the Cottrill-Rolfes Chair of Catholic Studies at the University of Kentucky and a Senior Fellow in the Institute for Advanced Study-CEU. He received his Ph.D. in Theology at the University of Notre Dame in its Christianity and Judaism in Antiquity program (1986). Hunter has published several books and numerous articles on Greek and Latin writers of the early church, among them Augustine, Ambrose, Jerome, Clement of Alexandria, and John Chrysostom. His most recent book, Marriage, Celibacy, and Heresy in Ancient Christianity: The Jovinianist Controversy (Oxford, 2007), examines early Christian debates about marriage and celibacy.

2013. november 24.

Pályázati felhívás
» (Határidő: 2014. március 16.) «

Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces,
ókortudományi témájú
előadások megírására.

A bíráló bizottság az ókortudomány bármely ágában írt pályamunkát elfogad, mely egy történeti, filológiai, vagy nyelvészeti etc. problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgál. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2014. április 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje: 2014. március 16. (postabélyegző dátuma)

Az előadások szóban elmondandó része nem haladhatja meg a 20 ezer karaktert (szóközzel együtt). Az előadások szövegét három nyomtatott példányban és elektronikusan (Word és pdf-formátumban egyaránt) kell eljuttatni a következő címekre:

Zólyomi Gábor
Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék
ELTE BTK, Budapest
Múzeum krt. 4/A
H-1088

 
okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

A nyomtatott példányokhoz a pályázóknak csatolni kell egy lapot nevükkel, telefonszámukkal és email címükkel.
Az előadásokat előzetesen az Ókortudományi Társaság elnöke, főtitkára és titkára, valamint felkért anoním bírálók fogják elbírálni. Az anoním bírálatokat a pályázat eredményhirdetése után a pályázók megtekinthetik. A bíráló bizottság a három legjobbnak tartott előadás szerzőjét felkéri előadásuk megtartására a Társaság áprilisi felolvasó ülésén. A bíráló bizottság április első péntekéig értesíti a három legjobbnak tartott előadás szerzőit.
Az első helyezettet az Elnökség jelenlevő tagjai és felkért bírálók választják ki a felolvasó ülés végén titkos szavazással, az előadásokat 1–10-ig terjedő pontokkal értékelve. A Társaság jelenlévő tagjai szintén szavaznak, szavazataik átlaga hozzáadódik az elnökségi tagok és a felkért bírálók által adott pontszámokhoz. Díjazásban csak a legjobbnak ítélt előadás részesül.

1. díj: bruttó 75 ezer Ft

A díj átadására a Társaság májusi közgyűlésén kerül sor. A bíráló bizottság a helyezetlen, de jónak tartott előadások szerzőit is felkérheti előadásuk felolvasására a Társaság következő évadjának felolvasó ülésein.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat célja magas színvonalú, önálló problémafelvetésről tanúskodó, és érdekes tudományos előadások megírásának ösztönzése. A bíráló bizottság az előadás tartalma mellett értékelésében figyelembe kívánja venni, hogy az előadás érvelése, felépítése mennyiben segíti vagy hátráltatja a szóbeli előadás követését és megértését, akár olyanok számára is, akiknek az ókortudomány más ága a szűkebb szakterülete. Előnyt élveznek továbbá azok az előadások melyek témájuk feldolgozásában tekintetbe veszik a társadalomtudomány más ágainak újabb eredményeit is.

2013. november 11.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2013. november 15-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Rung Ádám:
Romulus költözködései:
A Casa Romuli értelmezései és a római mitológia.

 
Tamás Ábel:
Titok és híresztelés
Az ál-Agrippa története Tacitusnál (Ann. 2, 39-40)

 
című előadásai

Helye:
ELTE BTK
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/D, Eötvös terem (Nagyelőadó)

2013. október 10.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2013. október 18-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja

Imre Flóra:
Animosus infans.
Horatius Descende caelo kezdetű carmenjének értelmezéséhez

 
Pesthy Monika:
Izsák, Iphigeneia, Ignác.
A vértanú mint emberáldozat

 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
F épület(!) - Kerényi terme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, magasföldszint

2013. május 13.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2013. május 17-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
közgyűlésére* és felolvasó ülésére, amelynek programja:

éves rendes közgyűlés
(beszámolók, számvizsgáló bizottsági tagválasztás)
 
illetve
 
Tatár György:
Fordítás Bábelben
 
című előadása,
 
továbbá társasági díjak kiosztása illetve tanulmányi versenyi díjazások.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

* határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés időpontja 17.30

2012. április 15.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. áprlilis 19-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja
az ELőADÁS-ÍRÓ PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT HÁROM LEGJOBB VERSENYMű -

Kulin Veronika:
A mitikus jós Hérodotos világában
 
Pásztókai-Szeőke Judit:
Vasból készült szövőeszközök a Kr.u. 4. századi Dunántúlról
 
Péti Miklós:
"Szörnyű nehéz nekem…" - aporia és pathosz a Teichomachia bevezetésében
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2013. március 18.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2013. március 22-én, pénteken, 17:00 órakor tartandó felolvasó ülésére
amelynek programja:

Hasznos Andrea::
Élet egy sírban, avagy mit írtak és mit olvastak, amikor éppen nem kötelet sodortak?
és
Kalla Gábor::
A datolyapálma mint szimbólum Mezopotámiában és a kora bizánci Szíriában:
Hasonlóságok és különbségek

 
című előadása

Helye:
ELTE Bölcsészettudományi Kar
B épület, 217. terem
1088 Budapest, Múzeum körút 4.

2013. március 10.

Konferencia meghívó


2013. március 22-23.
Program

2013. február 28.

Konferencia meghívó


Program

2013. február 17.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2013. február 17-én pénteken du. 17:00 órakor tartandó felolvasó ülésére
amelynek napirendje:

Horváth Judit::
Egy hésiodosi elbeszélés: Zeus és Typhón harca
(Istenek születése 820-868.)
és
Kocziszky Éva::
A fehér esztétikája. Az antik az avantgarde-ban
 
című előadása

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2012. december 12.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. december 12-én pénteken du. 17:00 órakor tartandó felolvasó ülésére
amelynek napirendje:

Irsay-Nagy Balázs::
Meghalt a király, és körbejár? A "fal megkerülése" óegyiptomi szertartás értelmezése
és
Németh György:
Jézus a mágus?
 
című előadása

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2012. november 28.

Pályázati felhívás
» (Határidő: 2013. március 17.) «

Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces,
ókortudományi témájú
előadások megírására.

A bíráló bizottság az ókortudomány bármely ágában írt pályamunkát elfogad, mely egy történeti, filológiai, vagy nyelvészeti etc. problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgál. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2013. április 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje: 2013. március 17. (postabélyegző dátuma)

Az előadások szóban elmondandó része nem haladhatja meg a 20 ezer karaktert (szóközzel együtt). Az előadások szövegét három nyomtatott példányban és elektronikusan (Word és pdf-formátumban egyaránt) kell eljuttatni a következő címekre:

Zólyomi Gábor
Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék
ELTE BTK, Budapest
Múzeum krt. 4/A
H-1088

 
okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

A nyomtatott példányokhoz a pályázóknak csatolni kell egy lapot nevükkel, telefonszámukkal és email címükkel.
Az előadásokat előzetesen az Ókortudományi Társaság elnöke, főtitkára és titkára, valamint felkért anoním bírálók fogják elbírálni. Az anoním bírálatokat a pályázat eredményhirdetése után a pályázók megtekinthetik. A bíráló bizottság a három legjobbnak tartott előadás szerzőjét felkéri előadásuk megtartására a Társaság áprilisi felolvasó ülésén. A bíráló bizottság április első péntekéig értesíti a három legjobbnak tartott előadás szerzőit.
Az első helyezettet az Elnökség jelenlevő tagjai és felkért bírálók választják ki a felolvasó ülés végén titkos szavazással, az előadásokat 1-10-ig terjedő pontokkal értékelve. A Társaság jelenlévő tagjai szintén szavaznak, szavazataik átlaga hozzáadódik az elnökségi tagok és a felkért bírálók által adott pontszámokhoz. Díjazásban csak a legjobbnak ítélt előadás részesül.

1. díj: bruttó 75 ezer Ft

A díj átadására a Társaság májusi közgyűlésén kerül sor. A bíráló bizottság a helyezetlen, de jónak tartott előadások szerzőit is felkérheti előadásuk felolvasására a Társaság következő évadjának felolvasó ülésein.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat célja magas színvonalú, önálló problémafelvetésről tanúskodó, és érdekes tudományos előadások megírásának ösztönzése. A bíráló bizottság az előadás tartalma mellett értékelésében figyelembe kívánja venni, hogy az előadás érvelése, felépítése mennyiben segíti vagy hátráltatja a szóbeli előadás követését és megértését, akár olyanok számára is, akiknek az ókortudomány más ága a szűkebb szakterülete. Előnyt élveznek továbbá azok az előadások melyek témájuk feldolgozásában tekintetbe veszik a társadalomtudomány más ágainak újabb eredményeit is.

2012. november 6.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. november 16-án pénteken du. 16.15 órakor tartandó felolvasó ülésére és rendkívüli
közgyűlésére, melynek napirendje:

a Társaság választmánya választott tagjainak megválasztása

illetve

Vér Ádám:
Távolsági kereskedelem az Újasszír Birodalomban - a Zagrosz felől nézve
 
Karsai György:
Pásztorok a thébaii királyi palotában Szophoklész Oidipusz király-ában
 
című előadása

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2012. november 6.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. november 16-án pénteken du. 16.15 órakor tartandó rendkívüli (a felolvasó üléseket megelőző)
közgyűlésére, melynek napirendje:

a Társaság választmánya választott tagjainak megválasztása

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

Határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés időpontja 16.30

2012. október 13.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. október 19-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Zólyomi Gábor:
A sumer kopula esete a parataxissal
 
Iara Krisztina:
Vándorló pogányok: pogányok a keresztény Rómában
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2012. július 20.

Gyászhír: Elhunyt Lőrincz Barnabás

2011. június 14.

Meghívó

A Magyar Patrisztikai Társaság XII. országos konferenciájára

FÉRFI ÉS Nő AZ ÓKORI KERESZTÉNYSÉGBEN

Ideje: 2012. június 28-30. (csütörtök délután-szombat dél)
Helyszín: Tihanyi Bencés Apátság, Zarándokház Tihany, I. András tér 1.

Aki szállást vagy étkezést szeretne és igényét még nem jelentette be, az amennyiben MPT-tag, a konferencia@mpt.org.hu címen jelezze, amennyiben nem tagunk, forduljon közvetlenül a Zarándokház titkárságához: 06-87/538-200.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Magyar Patrisztikai Társaság elnöksége

A konferencia előzetes programja itt olvasható.

2011. május 22.

Konferencia meghívó

2011. május 18.

Konferencia meghívó

Az Ókortudományi Társaság,
az Ókortudományi Társaság piliscsabai tagozata,
a PPKE BTK Klasszika Filológiai és Orientalisztikai Intézete,
a PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

tisztelettel meghívja Önt a

A X. MAGYAR ÓKORTUDOMÁNYI KONFERENCIÁRA, PILISCSABA 2012

Helye: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának (2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.)
Stephaneum épülete (Pázmány-terem, Sík Sándor előadó, 1. nagyelőadó).

A konferencia időpontja: 2012. május 23-26. (szerda 12.15 - szombat 13.00)

A részletes programot megtekinthetik az Egyetem Klasszika Filológia Tanszékének honlapján az alábbi címen:

http://www.btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/klasszika-filologiai-es-orientalisztikai-intezet/klasszika-filologia-tanszek/x-magyar-okortudomanyi-konferencia/program

2012. május 11.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. május 18-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
közgyűlésére* és felolvasó ülésére, amelynek programja:

éves rendes közgyűlés (beszámolók, tisztújítás)
 
illetve
 
Török László:
Hamisítványok tündöklése és bukása
Az egyiptomi késő antik művészet történetei
 
című előadása,
 
továbbá társasági díjak kiosztása illetve tanulmányi versenyi díjazások.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

* határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés időpontja 17.30

2012. április 29.

Gyászhír: Elhunyt Maróti Egon

2012. április 13.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. áprlilis 20-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja az ELőADÁS-ÍRÓ PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT HÁROM LEGJOBB VERSENYMű -

Gaál Balázs:
"Állatvédő" törvények az ókori görögöknél
 
Gábor Sámuel:
Rítus múlt időben: Két pauszaniaszi történet Akhaiából
 
Simkó Krisztián:
Metaforák és kőnevek: A kövek osztályozásának szempontjai Mezopotámiában
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2012. március 21.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. március 23-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Tamás Ábel:
"Az írás mint dráma: Catullus, carm. 42"
 
és
 
Mayer Péter:
"Iambiké idea a melikus költészetben".
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2012. február 12.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. február 17-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Bollók Ádám:
Bizánc északon: avarok és magyarok Bizánc peremén
 
és
 
Radnóti Sándor
Cold pastorale: Hegel és Hazlitt az Elgin márványokról
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Gombocz Terme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2012. január 13.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2012. január 20-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Steiger Kornél:
Van-e cenzúra Platón Államában?
 
és
 
Földi András:
Status, res publica, ius publicum
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2011. december 11.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2011. december 16-án pénteken du. 5:00 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Zeke Mazur:
Plotinus and the Gnostics: the current state of the question
 
Dávid Nóra:
Új adatok a pannoniai zsidóság történetéhez
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
"A"-épületében, a 47. (Gombocz) terem (magasföldszint)

2011. november 11.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2011. november 18-án pénteken du. 5:30 (!) órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Andrew Faulkner:
Pan in Callimachus’ Hymn to Artemis: Poetic Hunting
 
Németh György:
Egy helyszín azonosítása. Platón: Állam I. könyv.
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
"A"-épületében, a 47. (Gombocz) terem (magasföldszint)

2011. november 11.

Pályázati felhívás

Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces,

ókortudományi témájú

előadások megírására.

A bíráló bizottság az ókortudomány bármely ágában írt pályamunkát elfogad, mely egy történeti, filológiai, vagy nyelvészeti problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgál. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2012. április 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje: 2012. március 9. (postabélyegző dátuma)

További részletek az alábbi dokumentumban.

2011. november 8.

 
Gyászhír: Elhunyt Alföldy Géza
 
Hetvenhét éves korában 2011. november 6-án Athénban elhunyt Alföldy Géza ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Heidelbergi Egyetem professzor emeritusa.
 
Alföldy Géza 1958-ban diplomázott az ELTE ókortörténeti és régészeti szakán, 1960–65 között az ELTE ókortörténeti tanszékének munkatársa volt. Pályája Németországban bontakozott ki: 1965-68 között a bonni Rheinisches Landesmuseum munkatársa, 1968-tól 1970-ig a Bonni Egyetem docense, 1970–75 között a Bochumi Egyetem tanszékvezető professzora, majd 2002-ig a Heidelbergi Egyetem ókortörténeti tanszékének tanszékvezető professzora, 2002-től professzor emeritus. 1993-ban vendégprofesszorként tért vissza az ELTE-re, amely díszdoktorává avatta.
 
A hatvanas évek első felében kezdett el foglalkozni a római birodalom változó határainak feltérképezésével, a római sírfeliratok töredékeinek rekonstrukciójával, a rövidítések megfejtésével és rendszerezésével, a birodalmi politika és művelődés történetével. Nevéhez 30 monográfia és 440 egyéb publikáció fűződik.

 
Forrás: Ókorblog

2011. október 24.

Meghívó

HAVAS LÁSZLÓ 
"Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója"  
(Orbis Litterarum 20. Debrecen, 2011) 
 
című kötetének ünnepi bemutatójára. 
 
A kötetet bemutatja: 
Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja, professor emeritus 
 
Az Eötvös Collegium klasszika-filológiai hallgatói közül hozzászólnak: 
Delbó Katalin és Peszlen Dóra collegisták 
 
 
időpont: 2011. október 28. 14:30  
helyszín: Eötvös Collegium  
 
A rendezvényre a Lustrum év keretében kerül sor 
Mindenkit szerettel várunk! 

2011. október 24.

Meghívó


a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Szabadbölcsészet Tanszéke
és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Vallástudományi Tanszéke által

A VALLÁSFOGALMAK SOKFÉLESÉGE

címmel szervezett konferenciára


A rendezvény helye:
KRE, BTK, I. emelet, Díszterem,
Budapest, Reviczky u. 4.

Ideje:
2011. november 11-12.

A konferencia a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat része.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A részletes program innen letölthető.

2011. október 24.

Meghívó

Az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszéke 
tisztelettel meghívja Önt 
 
ALFÖLDY GÉZA 
"A római birodalom válsága a 3. században: 
Michael Rostovtzeff, Alföldi András és a jelenkori viták"
 
című előadására. 
 
Az esemény időpontja:  
2011. november 21. 16.00 óra.  
 
Helyszíne: 
az ELTE BTK Múzeum krt. 6-8. 2. em. 252.

2011. október 24.

Meghívó

A Hahn István emlékére a Család által jegyzett
 
Non omnis moriar Alapítvány
Kuratóriuma
tisztelettel meghívja Önt
 
az Alapítvány 2011. évi díjátadási ünnepségére.
 
Az esemény időpontja:
2011. november 7. 16.00 óra.
 
Helyszíne:
az ELTE BTK Múzeum krt. 6-8. 2. emelet 252.
 
Program:
 
Megnyitó
 
Simon Zsoltnak, a 2009. év díjazottjának
Vorarbeiten zu einer hethitischen Demographie I.
Die Einwohnerzahl des hethitischen Reiches anhand der schriftlichen Quellen
című könyvét Németh György mutatja be.
 
Simon Zsolt előadása
"Hettita népszámlálás" címmel
 
Az Alapítvány Kuratóriuma döntésének kihirdetése, 
a 2011. év díjazottjának köszöntése.

2011. október 19.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2011. október 21-én pénteken du. 5 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:
 
Az előadás-író pályázatra beérkezett három legjobb versenymű

Csabai Zoltán:
I. Dareiosz pénzügyi reformja a babilóni források tükrében
 
Ferenczi Attila:
A csipás Horátius
 
című előadásai

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
"A"-épületében, a Kari tanácsterem (magasföldszint)

2011.október 5.

Konferencia felhívás

X. MAGYAR ÓKORTUDOMÁNYI KONFERENCIA, PILISCSABA 2012
SZÖVEG ÉS HAGYOMÁNY

Szeretettel várunk minden előadót és érdeklődőt a magyar ókortudomány következő, 2012-ben esedékes országos konferenciájára. A konferencia helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, szervezője a katolikus egyetem Klasszika-Filológia és Medievisztika Intézete, időpontja 2012. május 23–26. (szerda–szombat).

A konferencia választott témája – szöveg és hagyomány – alkalmasnak tűnik arra, hogy az ókorral foglalkozó magyar kutatók a lehető legnagyobb számban adhassanak számot legújabb kutatásaikról és eredményeikről. Szívesen felveszünk a tervezet programba minden olyan előadást, melynek terjedelme nem haladja meg a 20 percet és a tág értelemben vett ókortudomány valamelyik területéhez kapcsolódik. Különösen azokat a kutatókat buzdítjuk jelentkezésre, akiknek érdeklődése a klasszikus ókori nyelvek szöveges hagyományára és a hagyomány késő ókori, középkori és újkori továbbélésére irányul.

A jelentkezéseket – az előadás címével – 2011. december 15-ig várjuk az alábbi drótposta címen:
mok2012@btk.ppke.hu.
A jelentkezés a konferencia honlapján válik véglegessé néhány soros összefoglaló feltöltésével. Az egyes ülésszakok és előadások beosztását 2012 tavaszán alakítjuk ki.

A konferencián való részvételért terveink szerint fizetni nem kell. Szállást a vidéki előadók számára saját költségre korlátozottan tudunk biztosítani Klotildligeten.

Piliscsaba, 2011. május 12.

2011.október 5.

Meghívó

A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra kutatócsoport,
a DE Ókortudományi és Klasszika-filológiai Tanszék
és az Ókortudományi Társaság debreceni tagozata
rendezésében sorra kerülő konferenciára.

Időpont és helyszín: 2011. okt. 6-7-én a DE OEC Konferencia Központjában
(Kenézy-villa, a Szülészeti Klinikával szemben)

I. Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban

okt. 6. csütörtök

 • 11:00-12:00 Köves-Zulauf Tamás: Pontifex és flamen, vates és poeta: római polaritások
 •  
 • Ebédszünet
 •  
  Elnök: Köves-Zulauf Tamás
 • 13.20-13.55 Szekeres Csilla: Illúzió és valóság: muvészetelméletek Rómában
 • 13.55-14.30 Ferenczi Attila: Horatius brundisiumi útja
 • 14.30-15.00 Kozák Dániel: Emlékezet és (ön)reprezentáció. Theseus pajzsának ekphrasisa Statius Thebaisában (12.665-76)
 • 15.00-15.10 kávészünet
 • Elnök: Ferenczi Attila
 • 15.10-15.40 Darab Ágnes: Ialysos: a hiányzó képleírás
 • 15.40-16.15 Simon Attila: Kové dermeszto képek (A Gorgó-motívum Lukianos De domójában)
 • 16.15-16.45 Tar Ibolya: Hatott-e a campaniai falfestészet Ovidiusra?
 • 16.45-17.15 Gesztelyi Tamás: Kobe vésett Aeneis
 • 17.20-18.30 Kerekasztal beszélgetés, témája: Mutárgyleírások Vergiliusnál
 • 18.30-20.00 Fogadás

okt. 7. péntek

  Elnök: Tar Ibolya
 • 8.30-9.05 Forisek Péter: Római lovassági fegyverzet Arrianos taktikai értekezésében
 • 9.05-9.30 Tóth Orsolya: Mars Ultor temploma Ovidiusnál
 • 9.30-10.05 Nagyillés János: Lucanus portréi: a szobrászat hatása ez epikában?
 • 10.05-10.40 Gellérfi Gergo: A szobor mint a morális válság ábrázolásának eszköze Iuvenalis szatíráiban
 • 10.50-11.00 kávészünet

II. A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és az anyanyelv kapcsolata

  Elnök: A. Molnár Ferenc
 • 11.00-11. 20: M. Nagy Ilona: A Margit-legenda (MargL.) digitális konkordancia-szótára és háttere
 • 11.20-11.40: Boda István Károly: A MargL. digitális szövegfeldolgozásának speciális informatikai kérdései
 • 11.40-12. 00: M. Nagy Ilona-Varga Teréz: A MargL. digitális adatbázisának terve
 • 12.00-12. 20: Boros Katalin: Mária-elnevezések a Horvát-kódex prédikációiban és példáiban
 • Vita

2011. július 26.

Gyászjelentés

2011. május 26.

Konferencia felhívás

X. MAGYAR ÓKORTUDOMÁNYI KONFERENCIA, PILISCSABA 2012
SZÖVEG ÉS HAGYOMÁNY

Szeretettel várunk minden előadót és érdeklődőt a magyar ókortudomány következő, 2012-ben esedékes országos konferenciájára. A konferencia helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, szervezője a katolikus egyetem Klasszika-Filológia és Medievisztika Intézete, időpontja 2012. május 23–26. (szerda–szombat).

A konferencia választott témája – szöveg és hagyomány – alkalmasnak tűnik arra, hogy az ókorral foglalkozó magyar kutatók a lehető legnagyobb számban adhassanak számot legújabb kutatásaikról és eredményeikről. Szívesen felveszünk a tervezet programba minden olyan előadást, melynek terjedelme nem haladja meg a 20 percet és a tág értelemben vett ókortudomány valamelyik területéhez kapcsolódik. Különösen azokat a kutatókat buzdítjuk jelentkezésre, akiknek érdeklődése a klasszikus ókori nyelvek szöveges hagyományára és a hagyomány késő ókori, középkori és újkori továbbélésére irányul.

A jelentkezéseket – az előadás címével – 2011. december 15-ig várjuk az alábbi drótposta címen:
mok2012@btk.ppke.hu.
A jelentkezés a konferencia honlapján válik véglegessé néhány soros összefoglaló feltöltésével. Az egyes ülésszakok és előadások beosztását 2012 tavaszán alakítjuk ki.

A konferencián való részvételért terveink szerint fizetni nem kell. Szállást a vidéki előadók számára saját költségre korlátozottan tudunk biztosítani Klotildligeten.

Piliscsaba, 2011. május 12.

2011. május 24.

Pályázati felhívás

2011. októberében negyedik alkalommal kerül kiosztásra a Non Omnis Moriar Alapítvány 250 ezer forintos díja. A Hahn István ókortörténész, egyetemi tanár emlékét ápoló elismerést a család hozta létre. Célja, hogy minden páratlan évben egy egyetemi tanulmányait már elvégzett, az ókori történelemre szakosodott 35 év alatti oktató vagy kutató számára hozzájárulást nyújtson egy szakmai fejlődését szolgáló tanulmányúthoz. A díjnyertesnek a támogatás időszakában készült legfeljebb 100 oldalas idegen nyelvű tanulmányát az ELTE Ókortörténeti Tanszéke önálló füzetben jelenteti meg az István Hahn Lectures című sorozatban.

A pályázathoz szükséges egy szakmai CV, publikációs jegyzék valamint egy 2 oldalas munkaterv.

A díj odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt, amelynek tagjai közé tartozik Németh György tanszékvezető egyetemi tanár és a család nevében R. Hahn Veronika.

Az idei díj megszerzésére a pályázat 2011. szeptember 5-én 12 óráig nyújtható be az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. címre. A borítékra írják rá: Non Omnis Moriar Pályázat.

2011. május 6.

Meghívó

A KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszéke
és az OTKA Patrisztikus antropológia programja

szeretettel hív minden érdeklődőt

Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban

című konferenciájára.

A konferencia helye és ideje:
 
2011. május 20-21.  
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Díszterem
(Budapest, VIII. ker., Reviczky utca 4.)

A részletes program itt olvasható.

2011. május 2.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2011. május 20-án pénteken du. 5 órakor tartandó
ülésére, amelynek programja:

Ritoók Zsigmond
Invokáció és propozició. Egy konvenció történetéből
 
továbbá
 
az éves
KÖZGYűLÉS
(a hagyományos programmal)

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
"A"-épületében, a Kari tanácsterem (magasföldszint)

2011. április 12.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2011. április 15-én pénteken du. 5 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:
 
Az előadás-író pályázatra beérkezett három legjobb versenymű

Adorján Zsolt:
Mitikus és irodalmi emlékezet: Euphémos és a földrög Pindaros és Apollónios Rhodios elbeszélésében
 
Tamási Balázs:
Fogság utáni történeti korszakolás egy qumráni kéziratban (4Q390)
 
Illés Imre Áron
Capita Tra(ns)laticia – „időkapszulák” a római városi törvényekben
 
című előadásainak meghallgatása és helyezésük.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
"A"-épületében, a Kari tanácsterem (magasföldszint)

2011. március 28.

Meghívó

MAGICAL CONTEXT
 

15th April 2011, Conference Hall of the Faculty of Humanities, ELTE University
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Kari Tanácsterem)
 

A részletes program itt olvasható.

2011. március 13.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2011. március 18-án pénteken du. 5 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Nagyillés János
Az intertextualitás mint költői eszköz a Pharsalia 1. énekében
és  
Karsai György
„Nem Kreón a bajod, hanem csak önmagad!”
Kreón és Oidipusz találkozása az Oidipusz király exodoszában (1416-1530.sor)

című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
"A"-épületében, a Kari tanácsterem (magasföldszint)

2011. március 11.

Pályázati felhívás
» (Meghosszabbított határidő: 2011. március 31.) «

Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces előadások megírására.
A Társaság a következő témában várja a pályamunkákat:

Múltszemléletek az ókorban

 A bizottság minden olyan pályamunkát elfogad, mely a fenti problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgálja, az ókortudomány valamely ágában. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2011. március 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje: 2011. március 31. (postabélyegző dátuma)

 Az előadások szóban elmondandó része nem haladhatja meg a 20 ezer karaktert (szóközzel együtt). Az előadások szövegét három nyomtatott példányban és elektronikusan (Word és pdf-formátumban egyaránt) kell eljuttatni a következő címekre:

Zólyomi Gábor
Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék
ELTE BTK, Budapest
Múzeum krt. 4/A
H-1088
 
okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

  A nyomtatott példányokhoz a pályázóknak csatolni kell egy lapot nevükkel, telefonszámukkal és email címükkel.

  Az előadásokat az Ókortudományi Társaság elnöke, főtitkára és titkára, valamint felkért anoním bírálók fogják elbírálni. Az anoním bírálatokat a pályázat eredményhirdetése után a pályázók megtekinthetik. A bíráló bizottság a három legjobbnak tartott előadás szerzőjét felkéri előadásuk megtartására a Társaság áprilisi felolvasó ülésén, ahol a Társaság jelenlévő tagjai döntik el a végső sorrendet titkos szavazással, az előadásokat 1–10-ig terjedő pontokkal értékelve. A bíráló bizottság április első péntekéig értesíti a három legjobbnak tartott előadás szerzőit.

Díjak:

     1. díj: 30 ezer Ft
     2. díj: 20 ezer Ft
     3. díj: 15 ezer Ft

 A pénzdíjak átadására a Társaság májusi közgyűlésén kerül sor. A bíráló bizottság a helyezetlen, de jónak tartott előadások szerzőit is felkérheti előadásuk felolvasására a Társaság következő évadjának felolvasó ülésein.

  A pályázat elbírálásának szempontjai:

  A pályázat célja magas színvonalú, önálló problémafelvetésről tanúskodó, és érdekes tudományos előadások megírásának ösztönzése. A bíráló bizottság az előadás tartalma mellett értékelésében figyelembe kívánja venni, hogy az előadás érvelése, felépítése mennyiben segíti vagy hátráltatja a szóbeli előadás követését és megértését, akár olyanok számára is, akiknek az ókortudomány más ága a szűkebb szakterülete. Előnyt élveznek továbbá azok az előadások melyek témájuk feldolgozásában tekintetbe veszik a társadalomtudomány más ágainak újabb eredményeit is.

Budapest, 2010. október 7.

Az Ókortudományi Társaság Elnöksége

2011. március 1.

Konferencia-felhívás
» (Határidő: 2011. március 15.) «

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Szabadbölcsészet Tanszéke
és
az OTKA Ókeresztény és Középkori Antropológia programja
meghirdeti a

„Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban”

című konferenciáját.

A rendezvényt 2011. május 20-án és 21-én tartjuk
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán
(Budapest VIII., Reviczky u. 4.).

A 20 előadót felvonultató konferencián a szakterület elismert, a kérdéskörben publikációkkal rendelkező művelőire számítunk. Máshol még el nem hangzott és nem publikált, új tudományos eredményeket ígérő, 20 perces előadásokat várunk.

Kérjük, 20-25 soros szinopszisokkal jelentkezzenek 2011. március 15-ig a

misztika.konferencia@gmail.com

címen.

Parlagi Gáspár,
koordinátor,

és a Szervezőbizottság:
Kendeffy Gábor,
Somos Róbert,
Tóth Anna Judit,
Vassányi Miklós.

2011. február 28.

Adó 1%

Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat arról, hogy adójuk 1 százaléka felajánlásának köszönhetően Társaságunk részére az APEH a tavalyi év végén 128.762.- Ft összeget utalt át.

Ezt az összeget az elnökség döntése alapján elsősorban a társaság ifjúsági előadói pályázatának költségeire, a fennmaradó részt pedig a társaság által meghirdetett tanulmányi versenyen részt vevő vidéki tanulók útiköltség-térítésére, ill. az arpinói nemzetközi Cicero-versenyen részt vevő magyar csapat nevezési díjára fogjuk fordítani.

Hogy jövőre is ilyen és ehhez hasonló nemes ügyeket tudjunk támogatni, kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy ebben az évben is ajánlják fel adójuk 1 %-át az Ókortudományi Társaság közhasznú tevékenységének támogatására. Ez a bevételi forrás Társaságunk számára a jövőben egyre fontosabb lesz, mert az MTA ettől az évtől kezdve normatív támogatás helyett pályázati úton fogja a tudományos társaságokat támogatni.

Az adóbevallásával együtt leadandó rendelkező nyilatkozatának kedvezményezett adószáma rovatába, kérjük, az Ókortudományi Társaság alábbi adószámát adja meg:

Ókortudományi Társaság adószáma: 19007713-1-42

Tisztelt Tagtársaink támogatását előre is köszönjük.

Budapest, 2011. február 15.

A Társaság Elnöksége

2011. február 28.

Tagdíj

Felhívjuk Tisztelt Tagtársaink figyelmét hogy az Alapszabályunk szerint "A Társaság minden tagja köteles a Társaság célkitűzéseit tőle telhetőleg támogatni, valamint - a tiszteleti tagok kivételével - évente köteles a közgyűlés által megállapított határidőig tagdíjat fizetni. A rendes tagok évi tagdíját és a tagdíj befizetésének határidejét a közgyűlés állapítja meg. A felsőoktatási intézmények hallgatói a tagdíj 50%-át fizetik. A tagdíj jelenleg évi 2000.- Ft, hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek évi 1000.- Ft. Az adott évi tagdíj befizetése folyó év elejétől folyamatosan lehetséges, a tagdíjfizetés végső határideje a májusi közgyűlés időpontja." 2010-ben 108 Tagtársunk fizetett tagdíjat, összesen 243.000.- forintot. A tagdíjakból származó bevételi forrás Társaságunk számára a jövőben egyre fontosabb lesz, mert az MTA ettől az évtől kezdve normatív támogatás helyett pályázati úton fogja a tudományos társaságokat támogatni.

A tagdíjak befizetését a Társaság számlaszámára (ERSTE Bank: 11991102-02102627) kérjük banki átutalással, vagy bármely ERSTE bankfiókban készpénzbefizetéssel teljesíteni, a közlemény rovatban a tagdíjfizetésre kötelezett Tagtársunk nevének feltüntetésével, valamint Tagdíj és év megjelöléssel. pl. Tagdíj 2011, Tagdíj 2010-2011, Tagdíj 2009-2011, Tagdíj 2008-2011 stb.

Tagdíjfizetéssel kapcsolatos kérdésekkel a Társaság kincstárnokához, Adamik Bélához forduljanak (adamik.bela@btk.elte.hu).

Számítunk Tagtársaink megértésére a tekintetben, hogy a Társaság működtetése a legkörültekintőbb gazdálkodás mellett is nem csekély költséggel jár, és ezért anyagiakban is kifejezik támogatásukat és a Társasághoz való tartozásukat.

Tisztelt Tagtársaink együttműködését előre is köszönjük.

Budapest, 2011. február 15.

A Társaság Elnöksége

2011. február 13.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2011. február 18-án pénteken du. 5 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Schreiber Gábor
Archaizálás és hellenizálódás. Thébai sírművészet a Kr.e. 3. században
és  
Szabó Miklós
Elvetélt romanizáció Bibractéban
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
"A"-épületében, a Kari tanácsterem (magasföldszint)

2011. január

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2011. január 21-én pénteken du. 5 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Szabó Ádám
A papság joga a császárkori tartományokban
és  
Horváth László
Beszámoló a Hypereidés-palimpsestusról
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának
"A"-épületében, a Kari tanácsterem (magasföldszint)

2010. december 15.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2010. december 17-én pénteken du. 5 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Buzási Gábor
Julianus császár naphimnusza és a karácsony eredete
és  
Déri Balázs
Exegi
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának,
A-ÉPÜLETében, GOMBOCZ-TEREM (földszint)

2010. november 22.

Meghívó

Az Ókortörténeti Tanszék tisztelettel meghívja Önt

STEPHEN HODKINSON
(Some recent controversies in the education of Spartan boys)

Some recent controversies in the education of Spartan boys

című előadására.

2010. november 26-án, pénteken 16.00 órára,
az I. em. 138. terembe.
(1088 Budapest Múzeum krt. 6-8.)

A közvélekedés egy olyan államilag szervezett oktatási rendszernek tartja a spártai nevelést, amely egyedülálló az antik görög világban, és amely legfőképp a katonai kiképzésnek van alárendelve. Bár a téma kutatóin kívül talán kevesen értesültek róla, az elmúlt másfél évtized szakirodalma számos ponton megkérdőjelezte a fenti képet, elsősorban a nevelés állami kontrollját és katonai orientációját illetően. Az újabb értelmezések részint alaposabb forráskritikán alapulnak, azaz jobban tekintetbe veszik az ókori források jellegét és minőségét, másfelől pedig azt sem mulasztják el feltárni, hogy a spártai nevelésről írt alapvető szakmunkákat hogyan befolyásolta a modern kor szellemi-politikai közege. Meglepő módon a hagyományosabb nézetek hívei nem hagyták szó nélkül a revizionisták érveit, amelyek egyébként számos fontos kérdésben egymásnak is ellentmondanak. Az előadás áttekinti a spártai nevelés historiográfiájának fejlődését az 1960-as évektől kezdve, bemutatja a jelenleg is tartó viták főbb témáit, és helyzetjelentést ad a spártai fiúk neveléséről folyó polémiáról.

2010. november 15.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2010. november 19-én pénteken du. 5 órakor tartandó
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Adamik Béla
"Prozódia, metrika, értelmezés: Catullus 116. carmene"
és  
Kovács Péter
Diocletianus és Pannonia"
című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar, Kerényi Károly terem
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, félemelet
(Zenei Tanszéknél)

2010. november 15.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk az alábbi előadásra:

Alföldy Géza:
„Egy Földközi-tengeri kis sziget meglepetései: római feliratok Pantelleria (Cossura) szigetéről”

2010. november 22. 14:30
Múzeum krt. 4-6., Gólyavár „A” terem

A Szicilia és Afrika között fekvő kis vulkáni sziget, Pantelleria, az antik Kossoura/Cossura, amely eredetileg föniciai gyarmat volt, Augustus korában római municipiummá lett. Egészen a legutóbbi időkig két jelentéktelen latin felirat és néhány érem ismeretétől eltekintve szinte semmit sem tudtunk az ottani római városról. Az utolsó évek ásatásai azonban nemcsak a híres császárportrékat (Caesar, Antonia Minor, Titus) hozták felszínre, hanem számos latin feliratot is, amelyek közül az egyik epigráfiai körökben legalább annyira szenzációnak számít, mint a régészek számára a császárportrék, a többi pedig bepillantást nyújt többek között a város szervezetébe, a helyi elitek és az ott ápolt kultuszok történetébe.

2010. november 15.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk az alábbi előadásra:

Alföldy Géza:
Görög feliratok a hispaniai Tarraco városából

Előadás 2010 november 29-én, hétfőn 16.00 órakor
az ELTE Ókortörténeti Tanszékén (II. 252)

Tarraco (Tarragona) a római korban Hispania citerior provincia fõvárosa volt. Több mint 1600 római feliratos emléke a Corpus Inscriptionum Latinarum II2/14, Pars altera kötetében kerül kiadásra, amely közvetlenül megjelenés előtt áll. A túlnyomó többségben latin nyelvű feliratok mellett ismerünk ebből a városból nem kevés görög nyelvű ill. bilinguis (latin-görög nyelvű) feliratot is, amelyek szintén benne lesznek az új Corpusban, mivel ugyanazokról a történeti kérdésekről nyújtanak információt, mint a latin szövegek. E feliratok egy része eddig kiadatlan volt, a többi közül eddig számosat téves olvasattal ill. téves interpretációval tettek közzé. E feliratok részben görög anyanyelvű bevándorlókhoz köthetők, részben a helyi lakosság művelt csoportjainak produktumai. Időben a Kr. e. 2. századtól a késői császárság koráig tartó időszakban oszlanak meg, és így azt bizonyítják, hogy a görög nyelv és kultúra Tarraco történetének valamennyi korszakában nyomokat hagyott, mégpedig nagyobb mértékben, mint Hispania más városaiban és egyáltalán a Római Birodalom nyugati tartományaiban.

2010. november 14.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata
tisztelettel meghívja

Havas László
(Professor emeritus, Debreceni Egyetem, BTK
Debreceni Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Szent István Intelmeinek
antik és középkori gyökerei

című előadására.

Az előadás helyszíne és ideje:
2010. december 6. 9.30-10.15
Eötvös Loránd Kollégium
(Szeged, Tisza Lajos körút 103)

Az előadásra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2010. november 14.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata
tisztelettel meghívja

Adorjáni Zsolt
(PPKE)

Euphémos, Battos és Arkesilas:
a kyrénéi dinasztia története

című előadására.

Az előadás helyszíne és ideje:
2010. november 29., 9.30-10.15
Eötvös Loránd Kollégium
(Szeged, Tisza Lajos körút 103)

Az előadásra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2010. november 14.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata
tisztelettel meghívja

Takács László
(PPKE BTK Klasszika-Filológia és Medievisztika Intézet):

Kosztolányi Nero regényének forrásai
(egy kéziratkutatás tanulságai)

című előadására.

Az előadás helyszíne és ideje:
2010. november 19., 10.00-10.45
Eötvös Loránd Kollégium
(Szeged, Tisza Lajos körút 103)

Az előadásra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2010. november 14.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata
tisztelettel meghívja

Farkas Zoltán
(PPKE BTK Klasszika-Filológia és Medievisztika Intézet):

Ta enantia

című előadására.

Az előadás helyszíne és ideje:
2010. november 15., 9.30
Eötvös Loránd Kollégium
(Szeged, Tisza Lajos körút 103)

Az előadásra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2010. november 13.

Meghívó

A DE Klasszika-filológiai Tanszék,
A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra kutatócsoport
és az
Ókortudományi Társaság debreceni tagozata
rendezésében sorra kerülő előadásra

Szekeres Csilla:
A gyönyör Kertje Itáliában

Időpont és hely:
2010. november 17. 12.00 órakor a DE Főépület fsz. 41-es Láng Nándor termében

2010. november 2.

Konferencia-felhívás
» (Határidő: 2011. április 15.) «

A Magyar Patrisztikai Társaság Elnöksége
meghirdeti a Társaság XI. országos konferenciáját

Szentség és Szentlélek az ókeresztény kultúrában
címmel.

A rendezvényt 2011. június 30. és július 2. között tartjuk
a Kecskeméti Piarista Iskola épületében (Kecskemét, Piaristák tere 5.).

A források és a szakirodalom ismeretéről árulkodó, máshol még el nem hangzott és nem publikált, új tudományos eredményeket ígérő előadásokat várunk. Kérjük a címben megjelölt téma és a kronológiai határok (2-8. sz.) gondos figyelembe vételét. A 20 perces előadásokat 10 perc vita követi.

Jelentkezni 20-25 soros szinopszissal lehet 2011. április 15-éig az alábbi címen:

konferencia@mpt.org.hu.

A jelentkezésről 2011. május 1-jéig visszajelzést küldünk.

Orosz Atanáz,
a Társaság Elnökségének tagja
 
Majorossy Imre
konferencia-megbízott

2010. november 2.

Konferencia-felhívás
» (Határidő: 2011. március 15.) «

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Szabadbölcsészet Tanszéke
és
az OTKA Ókeresztény és Középkori Antropológia programja
meghirdeti a

„Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban”

című konferenciáját.

A rendezvényt 2011. május 20-án és 21-én tartjuk
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán
(Budapest VIII., Reviczky u. 4.).

A 20 előadót felvonultató konferencián a szakterület elismert, a kérdéskörben publikációkkal rendelkező művelőire számítunk. Máshol még el nem hangzott és nem publikált, új tudományos eredményeket ígérő, 20 perces előadásokat várunk.

Kérjük, 20-25 soros szinopszisokkal jelentkezzenek 2011. március 15-ig a

misztika.konferencia@gmail.com

címen.

Parlagi Gáspár,
koordinátor,

és a Szervezőbizottság:
Kendeffy Gábor,
Somos Róbert,
Tóth Anna Judit,
Vassányi Miklós.

2010. október 11.

Pályázati felhívás
» (Határidő: 2011. február 28.) «

Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces előadások megírására.
A Társaság a következő témában várja a pályamunkákat:

Múltszemléletek az ókorban

 A bizottság minden olyan pályamunkát elfogad, mely a fenti problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgálja, az ókortudomány valamely ágában. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2011. március 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje: 2011. február 28. (postabélyegző dátuma)

 Az előadások szóban elmondandó része nem haladhatja meg a 20 ezer karaktert (szóközzel együtt). Az előadások szövegét három nyomtatott példányban és elektronikusan (Word és pdf-formátumban egyaránt) kell eljuttatni a következő címekre:

Zólyomi Gábor
Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék
ELTE BTK, Budapest
Múzeum krt. 4/A
H-1088
 
okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

  A nyomtatott példányokhoz a pályázóknak csatolni kell egy lapot nevükkel, telefonszámukkal és email címükkel.

  Az előadásokat az Ókortudományi Társaság elnöke, főtitkára és titkára, valamint felkért anoním bírálók fogják elbírálni. Az anoním bírálatokat a pályázat eredményhirdetése után a pályázók megtekinthetik. A bíráló bizottság a három legjobbnak tartott előadás szerzőjét felkéri előadásuk megtartására a Társaság áprilisi felolvasó ülésén, ahol a Társaság jelenlévő tagjai döntik el a végső sorrendet titkos szavazással, az előadásokat 1–10-ig terjedő pontokkal értékelve. A bíráló bizottság április első péntekéig értesíti a három legjobbnak tartott előadás szerzőit.

Díjak:

     1. díj: 30 ezer Ft
     2. díj: 20 ezer Ft
     3. díj: 15 ezer Ft

 A pénzdíjak átadására a Társaság májusi közgyűlésén kerül sor. A bíráló bizottság a helyezetlen, de jónak tartott előadások szerzőit is felkérheti előadásuk felolvasására a Társaság következő évadjának felolvasó ülésein.

  A pályázat elbírálásának szempontjai:

  A pályázat célja magas színvonalú, önálló problémafelvetésről tanúskodó, és érdekes tudományos előadások megírásának ösztönzése. A bíráló bizottság az előadás tartalma mellett értékelésében figyelembe kívánja venni, hogy az előadás érvelése, felépítése mennyiben segíti vagy hátráltatja a szóbeli előadás követését és megértését, akár olyanok számára is, akiknek az ókortudomány más ága a szűkebb szakterülete. Előnyt élveznek továbbá azok az előadások melyek témájuk feldolgozásában tekintetbe veszik a társadalomtudomány más ágainak újabb eredményeit is.

Budapest, 2010. október 7.

Az Ókortudományi Társaság Elnöksége

2010. október 11.

Pályázati felhívás
» (Határidő: 2011. április 15.) «

Az Ókortudományi Társaság
Szilágyi János György kezdeményezésére és adományából pályázatot hirdet

az ókori etruszk kultúráról szóló önálló kutatáson alapuló tudományos munkára.

 A pályázaton részt vehet tudományos minősítésre való tekintet nélkül bárki, aki a pályázat benyújtásának végső időpontjáig a 45. életévét nem töltötte be". A pályamunka tárgya, terjedelmi megkötés nélkül az ókori etruszk kultúra bármely ága vagy területe lehet (kivéve a gyűjtemény- és tudománytörténetet).

 A pályamunkákat 2011. április 15-éig (postai bélyegző dátuma) három nyomtatott példányban az Ókortudományi Társaság elnökének, Zólyomi Gábornak kell eljuttatni a következő címre:

Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék
ELTE BTK, Budapest
Múzeum krt. 4/A
H-1088

 A pályázatot elbíráló 3 tagú bizottság vezetője az Ókortudományi Társaság elnöke. A pályázat eredménye a Társaság 2011. májusi közgyűlésén kerül kihirdetésre.

Az első helyre jelölt munka pályadíja 60 ezer Ft, a második helyezetté 40 ezer Ft.

 Amennyiben csak egy díjazásra méltó munka érkezett be, akkor a teljes összeget annak szerzője kapja. Amennyiben díjazásra érdemes munka nem érkezett be, a pályázatot a Társaság újra kitűzi, ezúttal 2011. december 1-i határidővel. Az eredmény ebben az esetben a Társaság 2012. januári ülésén kerül kihirdetésre.

Budapest, 2010. október 7.

Az Ókortudományi Társaság Elnöksége

2010. október 11.

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2010. október 15-én pénteken du. 5 órakor tartandó
FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE

Tárgya:
Hajdú Péter
A klasszikus irodalom tárgyalása a kommunizmus idején
 
Ferenczi Attila
A szöveg teste. Horatius szatirák I,2

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar, Kerényi Károly terem
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, félemelet
(Zenei Tanszéknél)

2010. szeptember 1.

 

 

Ha számot tart érdeklődésére, tekintse meg régebbi híreinket is.